Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
PEB Marketing: KvK-nummer 76464733, gevestigd te (9501 DA) Stadskanaal, aan de Europalaan 21.;
Opdrachtgever: de wederpartij van PEB Marketing;
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden waarin de bepalingen voor het gebruik van de door PEB Marketing aangeboden web- en aanverwante diensten staan beschreven.

ARTIKEL 2: ACCEPTATIE
Deze Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn geaccepteerd bij het tot stand komen van de Overeenkomst evenals door het enkele feit van oplevering en/of uitvoering van de door Opdrachtgever verleende opdracht aan PEB Marketing. 

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van door Opdrachtgever gehanteerde algemene- en/of inkoop voorwaarden, van toepassing op alle rechtshandelingen, aanvragen, offertes evenals de uitvoering van de te sluiten en al gesloten Overeenkomsten van PEB Marketing en worden in het bijzonder geacht deel uit te maken van alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van PEB Marketing.  

ARTIKEL 4: BEVEILIGING
PEB Marketing zal naar maximaal vermogen maatregelen nemen ter beveiliging van op de op haar server opgeslagen informatie. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. Verwerker zal met name uiterste zorg betrachten ter voorkoming dat onbevoegden ongeautoriseerd toegang verkrijgen tot gegevens.

4.1 DATALEK
In het geval van een datalek zal opdrachtgever indien nodig daarvan op de hoogte gebracht worden.

ARTIKEL 5: DOWNTIME
‘Downtime’ is een onderbreking van het server-netwerk met algehele onbereikbaarheid van haar diensten, zoals websites, webshops, e-mail en domeinen tot gevolg. Indien Opdrachtgever downtime constateert, dient Opdrachtgever direct contact op te nemen met PEB Marketing. PEB Marketing spant zich ervoor in Opdrachtgever zo goed mogelijk over de down time te informeren en de down time zo snel mogelijk te beëindigen. PEB Marketing spant zich ervoor in haar diensten altijd beschikbaar te maken en/of te houden. PEB Marketing geeft echter geen garantie voor de beschikbaarheid van haar server-netwerk, tenzij anders overeengekomen. Daarnaast is PEB Marketing gerechtigd deze dienst te vervangen door een vergelijkbare dienst. 

ARTIKEL 6: FINANCIËLE AFSPRAKEN, BETALING EN INDEXERING
De financiële afspraken staan vermeld in de Overeenkomst. Maar niet als uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen exclusief omzet belasting (BTW). Opdrachtgever dient de in rekening gebrachte bedragen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te betalen. Indien betaling uitblijft, behoudt PEB Marketing zich het recht voor om alle diensten op te schorten tot betaling voldaan is. Er zal altijd gestreefd worden naar een goede verstandhouding tussen partijen. PEB Marketing is gemachtigd om jaarlijks de kosten van de overeenkomst te indexeren omwille van inflatie etc.

Wanneer er een website gemaakt wordt, zullen deze kosten in eerste instantie achteraf in rekening gebracht worden. Wanneer het afronden van de opdracht langer duurt (bijvoorbeeld door nalatigheid opdrachtgever) brengt PEB Marketing de helft van de kosten in rekening.

ARTIKEL 7: VRIJWARINGEN
Opdrachtgever vrijwaart PEB Marketing voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op de door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

ARTIKEL 8: FORUMKEUZE
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin de hoofdvestiging van PEB Marketing is gevestigd. 

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen PEB Marketing en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Chat openen
Hallo, ik ben Peter Bos. Stuur mij gerust een bericht via Whatsapp.